Reference


Dela, ki smo jih izvedli skupaj s partnerjem so zajemala odstranitev obstoječega dotrajanega postajališčnega objekta, rekonstrukcijo in podaljšanje perona, namestitev novih nadstrešnic ter informacijske in urbane opreme postajališča, ureditev nove zunanje razsvetljave postajališča ter ureditev tirnih naprav. Izvedena je bila tudi sanacija podpornega zidu ter gradnja nove dostopne poti na peron.
Na železniški postaji Zaprešić - Savska na Hrvaškem smo vgradili dva začasna premostitvena objekta (provizorija). Medtem ko je naročnik pod progo gradil podhod za pešce, je promet na tirih nemoteno potekal.
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Datum začetka del: Januar 2017
Datum zaključka del: Junij 2018
Vrednost investicije: 30.042.110,68 EUR 
Obseg del: Na železniški postaji Celje (potniški in tovorni del) je bilo nadgrajenih 11,5 km tirov, nadgrajene so tirne naprave, spodnji ustroj železniške proge, 23,8 km vozne mreže ter elektro in strojne inštalacije. Na potniškem delu postaje sta bila na novo zgrajena dva perona vključno z nadstrešnicami in zavetišči, peron ob postajni stavbi je bil rekonstruiran, vgrajena pa so bila tudi tri dvigala za dostope na perone. V okviru del na železniški postaji Celje so bili obnovljeni in sanirani štirje obstoječi podhodi, obnovljen in saniran pa je bil tudi podvoz na Teharski cesti z novim črpališčem. 
Na železniški postaji Laško je bilo zamenjanih vseh pet tirov v skupni dolžini 3,9 km, zamenjanih je bilo vseh 14 kretnic, elektrifikacija postaje pa je bila v celoti zamenjana z novo. Saniran je bil tudi stari podvoz ter jeklen most preko Savinje. Na železniški postaji je zgrajen tudi nov podhod s tremi dvigali ter dva nova perona. Na postajnem poslopju je bila obnovljena celotna fasada, nove so sanitarije in čakalnica ter dve novi parkirišči.
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.
Datum začetka del: Oktober 2015
Datum zaključka: December 2015
Vrednost projekta: 1.762.219,41 €
Obseg del: Strojno sejanje tira in strojna regulacija tira
Naročnik: GP KRK d.d.
Datum začetka del: Maj 2014
Datum zaključka: Marec 2015
Vrednost projekta: 2.028.377,16 €
Obseg del: Vgradna in izgradnja provizorija, izvedba tirov in naprav na območju podhoda in podvoza z deli na vozni mreži, obnova nivojskega prehoda industrijski tir Lesonit, ureditev nivojskega prehoda na Podgraški cesti
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.
Datum začetka del: September 2014
Datum zaključka: December 2014
Vrednost projekta: 2.164.703,38 €
Obseg del: Izvedba sanacijskih del na vozni mreži
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.
Datum začetka del: Oktober 2013
Datum zaključka: Maj 2014
Vrednost projekta: 942.574,47 €
Obseg del: Antikorozijska zaščita konstrukcij, menjava pragov
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.
Datum začetka del: Maj 2013
Datum zaključka: November 2013
Vrednost projekta: 1.277.545,92 €
Obseg del: Strojno sejanje tira, zamenjava dotrajanih pragov
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.
Datum začetka del: Junij 2016
Datum zaključka: September 2016
Vrednost projekta: 1.390.921,92
Obseg del: Izvedba novih temeljev vozne mreže
Naročnik: Republika Srbija, Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograd, Agencija za investicije i stanovanje
Datum začetka del: Julij 2014
Datum zaključka: Avgust 2015
Vrednost projekta: 4.700.000,00 €
Obseg del: Obnova tramvajske proge vključno z vozno mrežo ter vso pripadajočo infrastrukturo. Obnova vodovoda, toplovoda, komunalnih vodov, plinovoda, javne razsvetljave, elektroenergetike, telekomunikacija, prometna oprema in prometna signalizacija
Naročnik: CCECC Ltd. China
Datum začetka del: April 2016
Datum zaključka: Dela v teku
Vrednost projekta: 2.033.988,92 €
Obseg del: Strojno sejanje gramozne grede in obnova zgornjega ustroja proge
Naročnik: Delegation of the European Union to Montenegro
Datum začetka del: Junij 2013
Datum zaključka: Oktober 2013
Vrednost projekta: 1.281.451,25 €
Obseg del: Obnova zgornjega in spodnjega ustroja proge
Naročnik: Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd
Datum začetka del: Avgust 2016
Datum zaključka: Dela v teku
Vrednost projekta: 931.123,35 €
Obseg del: Izvedba novih tramvajskih tirov v depoju Sava
Naročnik: Mestna Občina Ljubljana
Datum začetka del: Julij 2015
Datum zaključka: Dela v teku
Vrednost projekta: 1.579.132,25 €
Obseg del: Deviacija tira, izvedba povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce z ureditvijo pločnikov in avtobusnih postajališč
Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Datum začetka del: November 2015
Datum zaključka: Maj 2016
Vrednost projekta: 801.163,24 €
Obseg del: Sanacijska dela na nadvozu Medno
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.
Datum začetka del: September 2015
Datum zaključka: Avgust 2016
Vrednost projekta: 4.003.732,56 €
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.
Datum začetka del: Februar 2015
Datum zaključka: Julij 2016
Vrednost projekta: 6.855.893,63 €
Obseg del: Spodnji ustroj proge, zgornji ustroj proge, ureditev odvodnjavanja
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.
Datum začetka del: Januar 2015
Datum zaključka del: Januar 2016
Vrednost projekta: 2.951.482,00 €
Obseg del: Rušitvena dela, zemljska dela, montažna dela na vozni mreži
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za Infrastrukturo
Datum začetka del: Oktober 2012
Datum zaključka del: julij 2015
Vrednost projekta: 4.710.146,21 EUR
Obseg del: Zgornji in spodnji ustroj proge, elektro- napajalna postaja,
Naročnik: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Datum začetka del: februar 2015
Datum zaključka del: december 2015
Vrednost projekta: 3.150.453,22 EUR
Obseg del: gradbena dela, montažna dela,
Naročnik: GINEX International d.o.o.
Datum začetka del: oktober 2014
Datum zaključka del: julij 2015
Vrednost projekta: 6.247.953,52 EUR
Obseg del: Zgornji ustroj železniške proge, obnova nivojskih prehodov
Investitor: SŽ- Infrastruktura d.o.o.
Datum začetka del: januar 2015
Datum zaključka del: november 2015
Vrednost projekta: 7.360.203,65 EUR
Obseg del: Izvedba novih temeljev vozne mrež, dobava in montažna stebrov vozne mreže, demontažna dela na vozni mreži, montažna dela na vozni mreži, projektiranje, sanacija portalov na viaduktu Jelendol, rušitvena dela
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za Infrastrukturo
Datum začetka del: januar 2014
Datum zaključka del: september 2015
Vrednost projekta: 21.449.009,56 EUR
Obseg del: Zavetišča na železniških postajah, krajinska ureditev, ureditev cest, modernizacija nivojskih prehodov, izvedba podvozov, premostitveni objekti, izvedba prepustov, meteorna kanalizacija, signalno varnostne in telekomunikacijske naprave, javna razsvetljava, transformatorska postaja, prestavitev plinovoda, prestavitev telekomunikacijskega omrežja
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za Infrastrukturo
Datum začetka del: november 2013
Datum zaključka del: oktober 2015
Vrednost projekta: 27.698.427,63 EUR
Obseg del: Obnova zgornjega in spodnjega ustroja železniške proge, rušitvena dela, zunanja ureditev, javna razsvetljava, signalno varnostne in telekomunikacijske naprave
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za Infrastrukturo
Datum začetka del: maj 2013
Datum zaključka del: april 2015
Vrednost projekta: 37.457.314,21 EUR
Obseg del: Obnova spodnjega in zgornjega ustroja železniške proge, odvodnjavanje, izvedba podhoda, nivojski prehodi, rekonstrukcije železniških postaj Ptuj, Ivanjkovci, Ljutomer, Ormož, izvedba prepustov, krajinska ureditev, deviacija ceste, premostitveni objekt, rušitvena dela, premestitev vodovoda, premestitev nizko- napetostnih vodov, postavitev SVTK naprav
Investitor: ŽICG AD, Podgorica
Datum začetka del: junij 2012
Datum zaključka del: oktober 2012
Vrednost projekta: 29.155.601,63 EUR
Obseg del: Strojna regulacija in pluženje tira z dodajanjem tolčenca na progi Podgorica – Podgorica, zamenjava tirne tehtnice na postaji Nikšić, zamenjava kretnic na postaji Nikšić , obnova tirov na postaji Nikšić, dela na spodnjemu ustroju na postaji Nikšić, izdelava AB podpornega zida na postaji Nikšić, izdelava ograje iz žičnega pletiva na postaji Nikšić
Investitor: SŽ- Infrastruktura, d.o.o.
Datum začetka del: februar 2012
Datum zaključka del: december 2013
Vrednost projekta: 29.155.601,63 EUR
Obseg del: Obnova spodnjega in zgornjega ustroja, izvedba podhoda na postaji Ribnica, ureditev kabelske trase in PHED dvojčkov, izvedba novih peronov na postajah Spodnja Slivnica, Čušperk, žlebič in Ribnica, zavetišča na postajah Spodnja Slivnica, Čušperk in Ortnek
Investitor: Ministerstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Datum začetka del: 1.1.2013
Datum zaključka del: 31.8.2015
Vrednost projekta: 29.155.601,63 EUR
Obseg del: Izvedba voznega omrežja na progi Pragersko – Hodoš, izvedba proti hrupnih ograj na progi Pragersko - Hodoš
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za Infrastrukturo
Datum začetka del: 28.9.2012
Datum zaključka del: 31.7.2015
Vrednost projekta: 45.430.723,75 EUR
Obseg del: Dela na zgornjem in spodnjem ustroju železniške proge,podhod, električno vozno omrežje na postaji Divača, SVTK naprave, nadvoz v km 669+132 proge Ljubljana – Sežana, nadvoz v km 669+007 proge Ljubljana Sežana, podvoz Brgod izveden s tehnologijo podrivanja pod železniško progo v obratovanju
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za Infrastrukturo
Datum začetka del: 28.9.2012
Datum zaključka del: 31.7.2015
Vrednost investicije: 44.207.850,90 EUR
Obseg del: Izvedba zgornjega in spodnjega ustroja železniške proge- rekonstrukcija odsekov proge Pragersko - Cirkovce, Cirkovce – Kidričevo, Kidričevo – Most čez Dravo, Mekotnjak – Ljutomer, Ljutomer – Lipovci in Lipovci – Murska Sobota